Logo MINEDU

Návrh na udelenie morálneho ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov

Navrhovaný typ ocenenenia
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Štát
Adresa trvalého pobytu
(ulica, č.domu, PSČ a mesto, štát)
Korešpondenčná adresa
(ulica, č.domu, PSČ a mesto, štát)
Názov a adresa pracoviska
Telefónny kontakt
E-mail
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Názov a adresa pracoviska
Telefónny kontakt
E-mail
(uvedte e-mail, na ktorý Vám bude zaslané pdf. tohto formulára na jeho vypodpisovanie a zaslanie na nižšie uvedenú adresu)
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) dávam svoj súhlas Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov za účelom spracovania a vyhodnotenia návrhu na morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov.

Zároveň beriem na vedomie moju povinnosť informovať dotknutú osobu (navrhovaného na ocenenie) o spracúvaní jej osobných údajov a ich poskytnutí tretej strane (Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) za účelom spracovania a vyhodnotenia návrhu na morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som oboznámený o právach v kapitole III Práva dotknutej osoby nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679, ktoré upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 zverejnené na webovej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním poskytnutých údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v návrhu uviedol/a.
Potvrdzujem, že rozumiem povinnosti tento formulár po vyplnení a odoslaní vytlačiť vo formáte pdf, podpísaný a opečiatkovaný naskenovať a zaslať na e-mailovú adresu moralneocenovanie@minedu.sk
V
dňa
Meno a priezvisko navrhovateľa